SOVAK ČR ke klasifikaci potrubí jako přípojky

Na základě dotazu řádného člena SOVAK ČR připravil SOVAK ČR odpověď ve věci klasifikace vodovodního či kanalizačního potrubí jako přípojky.


Dotaz

Chtěl bych Vás touto cestou požádat o informaci, jak postupovat v případě kvalifikace vodovodního či kanalizačního potrubí jako přípojky.

Odpověď

Dle stávajících právních předpisů (zák. č. 274/2001 Sb.) je vodovodní přípojka definována jako samostatná stavba tvořená úsekem od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu.

Obvyklou současnou praxí je, že se uzávěr vodovodu za odbočením osazuje co nejblíže vodovodu, neboť má být jeho součástí, a to i s přihlédnutím ke znění stávajících právních předpisů.

V době vybudování vaší přípojky však mohla být praxe i právní úprava (a to i ta podzákonná jiná) a tudíž ohledně toho, co je přípojkou a co je vodovodem je třeba přihlédnout také k vydaným stavebním povolením a dalším dokladům, které se ke konkrétnímu objektu váží. Ani zákonodárce neměl v úmyslu svým zákonným konstatováním změnit přípojku na vodovod a ani tak učinit nemůže, neboť by se jednalo o nepřípustný zásah do vlastnických práv. Zákonná definice přípojky tak může být samozřejmě přizpůsobena skutečnému stavu věci. Bez znalosti bližších podrobností tak nelze jednoznačně říci, zda se v daném případě jedná o vodovod nebo přípojku.

Co se týče kanalizační přípojky lze obecně konstatovat, že pokud jde o přípojky, pak jejich průběh musí znát jejich vlastník. Provozovatel sítě, na kterou jsou přípojky napojeny má obvykle povědomí o jejich průběhu pouze, pokud mu v minulost byl předán zákres těchto přípojek, přičemž samozřejmě záleží také na kvalitě konkrétního zaměření nebo zákresu, když v současné době jsou obvyklá geodetická zaměření, dříve to bývali i jen ruční zákresy. Bez předání těchto informací, na které nemá provozovatel ze zákona žádný nárok, nemůže provozovatel vědět žádnou podrobnost o přípojce (kanalizační i vodovodní) než to, že je napojena na hlavní řad.

Stejně tak provozovatel hlavního řadu nemůže vynakládat prostředky na lokalizaci a pasportizaci přípojek (pokud nejsou v jeho vlastnictví), mj. i proto, že by se jednalo o nehospodárné nakládání s finančními prostředky.

Provozovatelé jsou však obvykle vstřícní a snaží se pochopit, že vlastníci, zejm. pokud nejsou původními stavebníky, nemusí vědět přesné informace o přípojkách, a tudíž jim vychází vstříc a spolupracují s nimi na dohledání průběhu přípojky a ověření jejího stavu. Není to však jejich povinnost.