+420 491 452 360
podatelna@ceskoskalickevodarny.cz

Napojení na vodovodní síť

Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou, tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu po vodoměr. Vedení vody za vodoměrem je záležitostí vnitřního rozvodu vody. (viz schéma níže)
Základní informace

 •  Investorem nově budované vodovodní přípojky je vlastník nemovitosti nebo pozemku, které se na veřejný vodovod připojují.
 • Náklady spojené s opravou a údržbou vodovodní přípojky na veřejném prostranství hradí provozovatel.
 • Náklady spojené s rekonstrukcí vodovodní přípojky hradí vlastník připojené nemovitosti.
 • Vlastníci objektů určených k asanaci na základě rozhodnutí stavebního úřadu o odstranění stavby jsou povinni zajistit odstranění vodovodní přípojky na svůj náklad, přičemž způsob jejího odstranění musí být dopředu dohodnut s provozovatelem.
 • Provozovatel je účastníkem správního řízení v řízení o vydání územního souhlasu, stavebního povolení vodovodní přípojky; přitom sleduje, zda byly splněny podmínky, které uplatňoval ve svém vyjádření k předložené projektové dokumentaci. Je-li přípojka kolaudována, je provozovatel povinen osadit vodoměr a uzavřít písemnou smlouvu o dodávce vody z veřejného vodovodu.
 • Investor domovní části vodovodní přípojky je povinen oznámit provozovateli předpokládané množství vody, které bude odebíráno z veřejného vodovodu.
 • Umístění vodovodní přípojky a vodoměru navrhne projektant a poté předloží k odsouhlasení provozovateli.
 • Připojení vodovodní přípojky na veřejný vodovodní řad může provést pouze provozovatel nebo s jeho souhlasem stavební organizace.

Jak postupovat při napojení, uzavření smluvní podmínek

 • Zájemce o novou vodovodní přípojku – dále jen žadatel – nebo jeho zástupce (např. projektant) se dostaví v úřední hodiny na naše pracoviště.
 • Žadateli bude poskytnut zákres inženýrských sítí s umístěním hlavního vodovodního řadu v  dané lokalitě
 • Žadatel či jeho zástupce (projektant) vypracuje projektovou dokumentaci na vodovodní přípojku dle minimálního rozsahu dokumentace a předloží ji k vyjádření na našem pracovišti.
 • Žadatel si na příslušném stavebním úřadě vyřídí patřičné povolení (územní souhlas, stavební povolení, ohlášení stavby apod.)
 • Následně bude uzavřena „Smlouva o dodávce pitné vody“.

Technické a materiálové řešení vodovodní přípojky

 • Vodovodní přípojku je nutno provádět vždy jako celou stavbu od vodovodního řadu včetně napojení až po hlavní uzávěr vody (včetně vodoměrné sestavy). Nelze v žádném případě budovat pouze samostatné odbočení z vodovodního řadu v místech plánovaných staveb (u nově budovaných vodovodních řadů), které v budoucnu budou napojeny na veřejný vodovod.
 • Pro jednoho odběratele vody z veřejného vodovodu má být navržena jedna vodovodní přípojka.
 • Vodovodní přípojka musí být v celé délce jednotného profilu a materiálu, přímá a co nejkratší (po vodoměr).
 • Napojení nové vodovodní přípojky na jinou stávající vodovodní přípojku je možné pouze ve vodoměrné šachtě. K napojení je třeba mít písemný souhlas vlastníka stávající vodovodní přípojky a vodoměrné šachty. Ve vodoměrné šachtě musí být pro novou přípojku osazen další samostatný fakturační vodoměr. Tato varianta je možná pouze ve výjimečných případech, kdy není možné jiné technické řešení.
 • Potrubí vodovodní přípojky má stoupat směrem k vnitřnímu vodovodu ve sklonu min.
  3 ‰, (vždy, kdy je to technicky možné).
 • Při křížení vodovodní přípojky s kanalizačním nebo jiným potrubím dopravujícím zdraví škodlivé látky má být vodovodní přípojka uložena nad tímto potrubím podle ČSN 73 6005. Není-li tento požadavek možné dodržet, navrhnou se technická opatření zabezpečující ochranu vody proti znečištění v případě poruchy přípojky nebo křižovaného potrubí (např. uložení přípojky v místě křížení do chráničky s minimálním přesahem 2 m na každou stranu , při křížení pod komunikací s vyvedením chráničky 1m za okraje komunikace).
 • Doporučené ochranné pásmo vodovodní přípojky je 0,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na obě strany.
 • Vnitřní rozvody vody musí být před napojením na veřejný vodovod technicky způsobilé.
 • Rozvody vody z jiných zdrojů (například studna) nesmí být propojeny s rozvody vody z veřejného vodovodu!
 • Minimální vnitřní světlost vodovodní přípojky je DN 25 mm (1“).
 • Vodovodní přípojku je nutno ukládat do nezámrzné hloubky (podle ČSN 75 5401).
 • Materiál vodovodní přípojky DN 25 až DN 50 je výhradně z lPE, rPE, chráničky PVC, PE.
 • Materiál přípojek s DN nad 50 je volen dle konkrétních podmínek.
 • Vodovodní přípojka je napojována na vodovodní řad navrtávacím pasem, případně jinou tvarovkou (v případě výřezu). V místě napojení je vždy zemní uzavírací ventil (ZV) se zemní zákopovou soupravou (ZZS).
 • Vlastní přípojka od odbočení z vodovodního řadu, (od ZV až po vodoměrnou sestavu), musí být provedena z jednoho celistvého kusu trubního materiálu, který nesmí být spojován. V odůvodněných případech je možné provést spojení elektrotvarovkou – nerozebíratelným spojem, a to pouze se souhlasem provozovatele veřejného vodovodu. U tzv. nekompletní přípojky (bez ukončení vodoměrnou sestavou), musí být trubní část zaslepena záslepkou. Pokračování trubní části až po vodoměr lze pro spojení obou částí potrubí použít pouze elektrotvarovky.
 • Obecně platí pravidlo nepoužívat v zemním tělese tvarovky z černé oceli (i s pozinkovanou nebo jinou úpravou).
 • V místech, kde trubní materiál přípojky je nutno napojit na vodoměrnou sestavu, je nutné používat elektrotvarovky z PE materiálů (nerozebíratelné spoje) tak, aby nebylo možno s přípojkou před vodoměrem neoprávněně manipulovat.
 • Vodoměrná sestava musí být uchycena v držáku odpovídající velikosti a má obsahovat ve směru toku uzavírací ventil, vodoměr, zpětnou klapku, hlavní domovní uzávěr s odvodňovacím ventilem, mechanický filtr.
 • Vodoměr ve směru přítoku pitné vody musí být opatřen plombou v místě připojovací matice.
 • Prostupy trubního materiálu vodovodní přípojky stěnami objektů (budovy, šachty) je nutno provést tak, aby bylo zabráněno mechanickému poškození přípojky, a aby byly tyto vodotěsně upraveny.
 • Utěsnění prostupů stěnami objektů si na své náklady zajišťuje vlastník připojované nemovitosti.
 • O umístění vodoměrně sestavy na přípojce rozhoduje provozovatel vodovodu, vyjadřující se k dané stavbě (dle stavebního zákona 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
 • Při návrhu umístění vodoměrné sestavy je nutné brát v úvahu následující okolnosti:
  – snadnou přístupnost k vodoměru při odečtu, kontrole, výměně,
  – ochranu vodoměru před mechanickým poškozením, zamrznutím, krádeží,
  – v maximální možné míře zamezení neoprávněných odběrů pitné vody z části
  vodovodní přípojky před vodoměrem (zejména v úsecích, kde je přípojka uložena
  v zemním tělese na soukromém pozemku).
  – vzdálenost vodoměru od vodovodního řadu
  – dispoziční uspořádání objektu
 • Technické řešení venkovní vodoměrné šachty:

– Staticky je třeba vodoměrnou šachtu (VŠ) včetně poklopu řešit dle umístění v zeleném pásu, chodníku, příjezdové komunikaci. Minimální vnitřní světlost VŠ (monolitické, prefabrikované, zděné, plastové) je dl. 1,2 m, š. 0,9 m, hl. 1,5 m.

– VŠ musí být vždy provedena jako izolovaná proti mrazu a vodotěsná – s pevným dnem a povrchově upravenými stěnami (zděné).

– VŠ musí být vybavena žebříkem nebo stupadly.

– Vstupní otvor VŠ musí mít světlost minimálně 0,6 x 0,6 m a musí být umístěn na protilehlé straně stěny, na níž je instalována vodoměrná sestava.

– Poklop zajišťující vstupní otvor VŠ musí mít stejný rozměr jako vstupní otvor VŠ a musí být proveden tak, aby zamezil vniku povrchové vody, pádu osob a předmětů do VŠ).

– Vstup do VŠ opatřit opěrným bločkem a záchytnými madly (možno použít teleskopické).

– Ve VŠ smí být umístěno pouze vodovodní potrubí, armatury a vodoměr. Ve VŠ se nesmí umístit jiná vedení s provozem vodovodu nesouvisející, vnitřní prostor VŠ se musí udržovat v čistotě

– Pořízení vodoměrné šachty, její údržbu a případné opravy si na své náklady zajišťuje vlastník připojované nemovitosti.

– Vodoměrnou sestavu nelze bez souhlasu provozovatele nebo vlastníka veřejného vodovodu umísťovat do samostatně stojící nevytápěné garáže, na parkoviště a jiné exponované plochy.


Schéma jednotného provedení vodovodní přípojky

Schéma jednotného provedení vodovodní přípojky

 

Cookies

Nastavení soukromí k personalizaci obsahu, a abychom Vám mohli poskytnout lepší uživatelské prostředí, používáme soubory cookies. Cookies, které zajišťují fungování našich stránek, jsou vždy zapnuté. Rovněž využíváme analytické a marketingové cookies, které nám pomohou pochopit, jaký obsah je pro vás zajímavý, a abychom Vám mohli vytvořit lepší uživatelské prostředí. Je na Vás, zda budete tyto cookies akceptovat. Můžete zvolit zakliknutí tlačítka "Přijímám všechny cookies" níže, nebo zvolit tlačítka nastavení a uložení Vaší volby.
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Informace o souborech cookie a jejich využívání

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, Vás tímto informujeme, že naše stránky využívají pro svoji činnost tzv. cookies. Sobory cookie jsou drobné textové soubory, které naše servery posílají Vašemu počítači a umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu Vašim potřebám a preferencím. Cookies přitom používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies jsou obecně užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomohou Vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a Vaše preferované nastavení jednotlivých stránek.

Druhy cookies

Na našem webu používáme různé druhy cookies:
 • Nezbytné cookies - umožňují uživateli navigaci a používání webu
 • Analytické cookies – umožňují nám sledovat souhrnné informace o návštěvnosti stránek a využívání různých funkcí. To nám pomáhá naše weby zlepšovat tak, aby Vám lépe sloužily.  Analytické cookies jsou nastavovány třetími stranami (Google Analytics).
 • Funkční cookies - pamatují si Vaši volbu za účelem zlepšení vašeho pohodlí při používání webových stránek, jako například naposledy používaná jazyková verze

K čemu cookies používáme?

Ke statistickému zaznamenání, měření návštěvnosti a zabezpečení sítě Při každé návštěvě našich stránek si analytický software ukládá anonymní cookies. Ty pomáhají zjišťovat, kolik uživatelů chodí na naše stránky opakovaně. Lépe tak chápeme, jak se uživatelé na našich stránkách chovají, čemu dávají přednost a co je zajímá. Pro tyto účely využíváme také nástroj Google Analytics. Podrobnosti o tomto nástroji naleznete zde: https://www.google.com/analytics/ V žádném případě nevyužíváme cookies k jiným než technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a spravujeme cookies tak, že jejich prostřednictvím není možné identifikovat konkrétní osoby.

Nastavení správy cookies a vypnutí ukládání cookies v prohlížečích

Běžné internetové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Edge apod.) podporují správu cookies a umožňují ve svém nastavení vypnutí práce s cookies.  V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro některé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu k Vašemu prohlížeči.
Save settings
Cookies settings