Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou, tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu po vodoměr. Vedení vody za vodoměrem je záležitostí vnitřního rozvodu vody. (viz schéma níže)
Základní informace

 •  Investorem nově budované vodovodní přípojky je vlastník nemovitosti nebo pozemku, které se na veřejný vodovod připojují.
 • Náklady spojené s opravou a údržbou vodovodní přípojky na veřejném prostranství hradí provozovatel.
 • Náklady spojené s rekonstrukcí vodovodní přípojky hradí vlastník připojené nemovitosti.
 • Vlastníci objektů určených k asanaci na základě rozhodnutí stavebního úřadu o odstranění stavby jsou povinni zajistit odstranění vodovodní přípojky na svůj náklad, přičemž způsob jejího odstranění musí být dopředu dohodnut s provozovatelem.
 • Provozovatel je účastníkem správního řízení v řízení o vydání územního souhlasu, stavebního povolení vodovodní přípojky; přitom sleduje, zda byly splněny podmínky, které uplatňoval ve svém vyjádření k předložené projektové dokumentaci. Je-li přípojka kolaudována, je provozovatel povinen osadit vodoměr a uzavřít písemnou smlouvu o dodávce vody z veřejného vodovodu.
 • Investor domovní části vodovodní přípojky je povinen oznámit provozovateli předpokládané množství vody, které bude odebíráno z veřejného vodovodu.
 • Umístění vodovodní přípojky a vodoměru navrhne projektant a poté předloží k odsouhlasení provozovateli.
 • Připojení vodovodní přípojky na veřejný vodovodní řad může provést pouze provozovatel nebo s jeho souhlasem stavební organizace.

Jak postupovat při napojení, uzavření smluvní podmínek

 • Zájemce o novou vodovodní přípojku – dále jen žadatel – nebo jeho zástupce (např. projektant) se dostaví v úřední hodiny na naše pracoviště.
 • Žadateli bude poskytnut zákres inženýrských sítí s umístěním hlavního vodovodního řadu v  dané lokalitě
 • Žadatel či jeho zástupce (projektant) vypracuje projektovou dokumentaci na vodovodní přípojku dle minimálního rozsahu dokumentace a předloží ji k vyjádření na našem pracovišti.
 • Žadatel si na příslušném stavebním úřadě vyřídí patřičné povolení (územní souhlas, stavební povolení, ohlášení stavby apod.)
 • Následně bude uzavřena „Smlouva o dodávce pitné vody“.

Technické a materiálové řešení vodovodní přípojky

 • Vodovodní přípojku je nutno provádět vždy jako celou stavbu od vodovodního řadu včetně napojení až po hlavní uzávěr vody (včetně vodoměrné sestavy). Nelze v žádném případě budovat pouze samostatné odbočení z vodovodního řadu v místech plánovaných staveb (u nově budovaných vodovodních řadů), které v budoucnu budou napojeny na veřejný vodovod.
 • Pro jednoho odběratele vody z veřejného vodovodu má být navržena jedna vodovodní přípojka.
 • Vodovodní přípojka musí být v celé délce jednotného profilu a materiálu, přímá a co nejkratší (po vodoměr).
 • Napojení nové vodovodní přípojky na jinou stávající vodovodní přípojku je možné pouze ve vodoměrné šachtě. K napojení je třeba mít písemný souhlas vlastníka stávající vodovodní přípojky a vodoměrné šachty. Ve vodoměrné šachtě musí být pro novou přípojku osazen další samostatný fakturační vodoměr. Tato varianta je možná pouze ve výjimečných případech, kdy není možné jiné technické řešení.
 • Potrubí vodovodní přípojky má stoupat směrem k vnitřnímu vodovodu ve sklonu min.
  3 ‰, (vždy, kdy je to technicky možné).
 • Při křížení vodovodní přípojky s kanalizačním nebo jiným potrubím dopravujícím zdraví škodlivé látky má být vodovodní přípojka uložena nad tímto potrubím podle ČSN 73 6005. Není-li tento požadavek možné dodržet, navrhnou se technická opatření zabezpečující ochranu vody proti znečištění v případě poruchy přípojky nebo křižovaného potrubí (např. uložení přípojky v místě křížení do chráničky s minimálním přesahem 2 m na každou stranu , při křížení pod komunikací s vyvedením chráničky 1m za okraje komunikace).
 • Doporučené ochranné pásmo vodovodní přípojky je 0,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na obě strany.
 • Vnitřní rozvody vody musí být před napojením na veřejný vodovod technicky způsobilé.
 • Rozvody vody z jiných zdrojů (například studna) nesmí být propojeny s rozvody vody z veřejného vodovodu!
 • Minimální vnitřní světlost vodovodní přípojky je DN 25 mm (1“).
 • Vodovodní přípojku je nutno ukládat do nezámrzné hloubky (podle ČSN 75 5401).
 • Materiál vodovodní přípojky DN 25 až DN 50 je výhradně z lPE, rPE, chráničky PVC, PE.
 • Materiál přípojek s DN nad 50 je volen dle konkrétních podmínek.
 • Vodovodní přípojka je napojována na vodovodní řad navrtávacím pasem, případně jinou tvarovkou (v případě výřezu). V místě napojení je vždy zemní uzavírací ventil (ZV) se zemní zákopovou soupravou (ZZS).
 • Vlastní přípojka od odbočení z vodovodního řadu, (od ZV až po vodoměrnou sestavu), musí být provedena z jednoho celistvého kusu trubního materiálu, který nesmí být spojován. V odůvodněných případech je možné provést spojení elektrotvarovkou – nerozebíratelným spojem, a to pouze se souhlasem provozovatele veřejného vodovodu. U tzv. nekompletní přípojky (bez ukončení vodoměrnou sestavou), musí být trubní část zaslepena záslepkou. Pokračování trubní části až po vodoměr lze pro spojení obou částí potrubí použít pouze elektrotvarovky.
 • Obecně platí pravidlo nepoužívat v zemním tělese tvarovky z černé oceli (i s pozinkovanou nebo jinou úpravou).
 • V místech, kde trubní materiál přípojky je nutno napojit na vodoměrnou sestavu, je nutné používat elektrotvarovky z PE materiálů (nerozebíratelné spoje) tak, aby nebylo možno s přípojkou před vodoměrem neoprávněně manipulovat.
 • Vodoměrná sestava musí být uchycena v držáku odpovídající velikosti a má obsahovat ve směru toku uzavírací ventil, vodoměr, zpětnou klapku, hlavní domovní uzávěr s odvodňovacím ventilem, mechanický filtr.
 • Vodoměr ve směru přítoku pitné vody musí být opatřen plombou v místě připojovací matice.
 • Prostupy trubního materiálu vodovodní přípojky stěnami objektů (budovy, šachty) je nutno provést tak, aby bylo zabráněno mechanickému poškození přípojky, a aby byly tyto vodotěsně upraveny.
 • Utěsnění prostupů stěnami objektů si na své náklady zajišťuje vlastník připojované nemovitosti.
 • O umístění vodoměrně sestavy na přípojce rozhoduje provozovatel vodovodu, vyjadřující se k dané stavbě (dle stavebního zákona 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
 • Při návrhu umístění vodoměrné sestavy je nutné brát v úvahu následující okolnosti:
  – snadnou přístupnost k vodoměru při odečtu, kontrole, výměně,
  – ochranu vodoměru před mechanickým poškozením, zamrznutím, krádeží,
  – v maximální možné míře zamezení neoprávněných odběrů pitné vody z části
  vodovodní přípojky před vodoměrem (zejména v úsecích, kde je přípojka uložena
  v zemním tělese na soukromém pozemku).
  – vzdálenost vodoměru od vodovodního řadu
  – dispoziční uspořádání objektu
 • Technické řešení venkovní vodoměrné šachty:

– Staticky je třeba vodoměrnou šachtu (VŠ) včetně poklopu řešit dle umístění v zeleném pásu, chodníku, příjezdové komunikaci. Minimální vnitřní světlost VŠ (monolitické, prefabrikované, zděné, plastové) je dl. 1,2 m, š. 0,9 m, hl. 1,5 m.

– VŠ musí být vždy provedena jako izolovaná proti mrazu a vodotěsná – s pevným dnem a povrchově upravenými stěnami (zděné).

– VŠ musí být vybavena žebříkem nebo stupadly.

– Vstupní otvor VŠ musí mít světlost minimálně 0,6 x 0,6 m a musí být umístěn na protilehlé straně stěny, na níž je instalována vodoměrná sestava.

– Poklop zajišťující vstupní otvor VŠ musí mít stejný rozměr jako vstupní otvor VŠ a musí být proveden tak, aby zamezil vniku povrchové vody, pádu osob a předmětů do VŠ).

– Vstup do VŠ opatřit opěrným bločkem a záchytnými madly (možno použít teleskopické).

– Ve VŠ smí být umístěno pouze vodovodní potrubí, armatury a vodoměr. Ve VŠ se nesmí umístit jiná vedení s provozem vodovodu nesouvisející, vnitřní prostor VŠ se musí udržovat v čistotě

– Pořízení vodoměrné šachty, její údržbu a případné opravy si na své náklady zajišťuje vlastník připojované nemovitosti.

– Vodoměrnou sestavu nelze bez souhlasu provozovatele nebo vlastníka veřejného vodovodu umísťovat do samostatně stojící nevytápěné garáže, na parkoviště a jiné exponované plochy.


Schéma jednotného provedení vodovodní přípojky

Schéma jednotného provedení vodovodní přípojky