Kanalizační řád

Pro odpadní vody produkované obyvatelstvem, které jsou odváděny veřejnou kanalizací, platí míra znečištění dána obecnými limity znečištění uvedenými níže v tabulce. Kontrola a sledování kvality a množství vypouštěných odpadních vod není nutná, pokud jsou vypouštěny pouze splaškové odpadní vody.

Producenti průmyslových odpadních vod jsou povinni znát a sledovat množství a kvalitu svých odpadních vod, které vypouštějí do veřejné kanalizace, avšak min. 4x ročně. Výsledky rozborů zasílá producent průběžně provozovateli kanalizace a v případě vydaného povolení k vypouštění i příslušnému vodoprávnímu úřadu.

Při vypouštění odpadních vod s obsahem specifických látek, u kterých není stanoven obecný limit, projedná jejich vypouštění a limity odběratel s provozovatelem kanalizace před uzavřením smlouvy.

Pro posouzení překročení limitů kanalizačního řádu je průkazný prostý (bodový) vzorek. Směsný vzorek by měl být navržen tak, aby bylo rovnoměrně podchyceno znečištění v průběhu dne, popř. pracovní doby nebo směny. Způsob odběru vzorku je součástí vodoprávního rozhodnutí nebo smluvního vztahu mezi producentem odpadní vody a provozovatelem kanalizace.

Do kanalizace mohou být vypouštěny odpadní vody, které nepřekračují hodnoty maximálního znečištění:

Ukazatel symbol Maximální koncentrační limit v mg/l
Teplota t 40 °C
Reakce vody pH 6,0 – 8,5
Biochemická spotřeba kyslíku BSK5 500
Chemická spotřeba kyslíku CHSKCr 1000
Nerozpuštěné látky NL 400
Dusík amoniakální Namon 40
Dusík celkový Ncelk 70
Fosfor celkový Pcelk 8
Rozpuštěné anorganické soli RAS 1500
Sírany SO42- 400
Chloridy Cl- 200
Fluoridy F- 2
Kyanidy veškeré CN- 0,2
Kyanidy toxické CN- 0,1
Nepolární extrahovatelné látky NEL 10
Extrahovatelné látky EL 50
Aniontové tenzidy PAL-A 10
Adsorbovatelné organicky vázané halogeny AOX 0,2
Arsen As 0,005
Kadmium Cd 0,05
Chrom celkový Crcelk 0,1
Kobalt Co 0,01
Měď Cu 0,5
Molybden Mo 0,1
Rtuť Hg 0,01
Nikl Ni 0,1
Olovo Pb 0,1
Selen Se 0,01
Zinek Zn 1
Hliník Al 0,5
Vanad V 0,02
Baryum Ba 0,3
Stříbro Ag 0,1
Chlorované uhlovodíky 0,005
Polychlorované bifenyly PCB 0,005
Salmonella sp. negativní nález
Celková objemová aktivita 100 Bq