GDPR

Vážení odběratelé,

25. května 2018 nabylo účinnosti nové Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – GDPR (General Data Protection Regulation) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Přinášíme Vám pár důležitých informací, které Vám snad pomohou tuto problematiku pochopit a zorientovat se v ní.

Kdo jsme

Českoskalické vodárny s.r.o. jsou zpracovatelem a správcem vašich osobních údajů.

Vy jako odběratelé jste subjekt údajů.

Osobní údaje a jejich zpracování

Dle GDPR se za osobní údaj považuje jakýkoliv údaj, který umožňuje identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Zpracování osobních údajů je jakýkoli úkon nebo soubor úkonů, které správce nebo zpracovatel s osobními údaji systematicky provádí. Zpracováním se rozumí zejména shromažďování, zaznamenávání, ukládání, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, používání, třídění apod.

 Všechny osobní údaje našich odběratelů, které zpracovává a uchovává firma Českoskalické vodárny, s.r.o. jsou získány od subjektu údajů na základě zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, tj. na základě oprávněného zájmu správce a pro uzavření a plnění smlouvy. Jsou vedeny v tomto rozsahu:

a)   Jméno a příjmení odběratele a vlastníka vodovodní, popřípadě kanalizační přípojky

b)   Datum narození

c)    Adresa trvalého pobytu

d)   Doručovací adresa

e)   Adresa odběrného místa

f)     Druh a výměra ploch pro výpočet množství odváděných srážkových vod do veřejné kanalizace

g)   Způsob využití nemovitosti a počet připojených osob

h)   Způsob plateb a způsob fakturace

i)     Vlastnoruční podpis

j)     Číslo vodoměru a údaj o odběru

Nad rámec zákonných údajů je v některých případech evidována:

k)    E-mailová adresa

l)     Telefonní kontakt

m)  Kontaktní osoba zvolená odběratelem

Jedná se o oprávněný zájem dodavatele pro zajištění bezpečnosti a ochrany důležitých zájmů odběratele. Údaje jsou využívány buď na základě žádosti odběratele (přeje si zasílat vyúčtování vodného a stočného e-mailem) nebo v případě ochrany odběratele pro rychlé řešení krizových situací (havárie, nadměrné průtoky pod.).

Zabezpečení

Na základě účinnosti Nařízení GDPR jsme přijali odpovídající technická a organizační opatření k ochraně vašich údajů. Jednotlivé písemné spisy odběratelů jsou uloženy po dobu platného smluvního vztahu v uzamčených skříních a poté jsou přesunuty do spisovny firmy, kam má přístup pouze pověřená osoba. Po uplynutí skartační lhůty, která činí 3 roky od ukončení smluvního vztahu, jsou skartovány na základě skartačního řízení, které je vedeno s oblastním archivem Náchod. Elektronické údaje odběratelů jsou zpracovávány v účetním programu dodávaném firmou DataInfo s.r.o. z Červeného Kostelce a jsou uchovávány pouze v době platnosti smluvního vztahu.

Každý odběratel má právo uváděné údaje v rozsahu oprávněného zájmu kdykoliv opravit, blokovat či nesprávné údaje určit k likvidaci jejich výmazem. S osobními údaji, zpracovávanými v rámci plnění smlouvy, lze takto manipulovat až po uplynutí povinné zákonné lhůty určené k jejich uchování.

Proti zpracování údajů nebo s jakýmkoli jiným podnětem se odběratel může kdykoliv písemně obrátit se svou stížností nebo námitkou na našeho pověřence, případně přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese: Pplk. Sochora 27, 170 00  Praha 7.

Odběratel má právo bezplatně požádat o nahlédnutí na zpracovávané údaje k jeho osobě, popřípadě o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů. První kopie je poskytnuta bezplatně, další kopie budou zpoplatněny dle aktuálně platného ceníku Českoskalických vodáren, s.r.o..  Je-li žádost o přístup k údajům zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se stále opakuje, mohou Českoskalické vodárny, s.r.o. odmítnout žádosti vyhovět.

Jakékoli osobní údaje našich odběratelů nejsou nikde a nikomu poskytovány nebo zpřístupňovány.

Zákonnou výjimkou jsou pouze údaje předávané peněžnímu ústavu na základě smluvního vztahu a způsobu úhrady měsíčních záloh vybíraných za vodné a stočné v případě, kdy si odběratel vybral platbu přes SIPO nebo inkaso. Údaje jsou poskytovány v rozsahu:

a)   Číslo účtu jedná-li se o inkaso

b)   Spojovací číslo jedná-li se o SIPO

c)    Výše peněžní zálohy v Kč

Důležité upozornění

Upozorňujeme všechny odběratele a občany, že vnější veřejný prostor firmy a před firmou je monitorován kamerovým systémem se záznamem, který se ve firmě ukládá po dobu 7 dnů. Jedná se o bezpečnostní opatření, neboť v sídle společnosti se nachází i úpravna vody. Tímto způsobem se snažíme zamezit pohyb cizích osob, aby nedošlo k ohrožení kvality pitné vody pro naše odběratele.

Kontakt na jednatele společnosti:

Bc. Antonín Bednář               e-mail: jednatel@csvak.cz             telefon: +420 491 452 360