+420 491 452 360
podatelna@ceskoskalickevodarny.cz

Napojení na kanalizační síť

Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyustění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě.

Základní informace:

 • Investorem nově budované kanalizační přípojky je vlastník nemovitosti nebo pozemku, které se na veřejnou kanalizaci připojují. Její zřízení projenává a odsouhlasuje technické oddělení naší společnosti.
 • Opravy a údržbu kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů.
 • Náklady spojené s rekonstrukcí kanalizační přípojky hradí vlastník připojené nemovitosti.
 • Vlastníci objektů určených k asanaci na základě rozhodnutí stavebního úřadu o odstranění stavby jsou povinni zajistit odstranění kanalizační přípojky na svůj náklad, přičemž způsob jejího odstranění musí být předem dohodnut s provozovatelem
 • Provozovatel je účastníkem správního řízení v řízení o vydání územního souhlasu stavebního povolení kanalizační přípojky; přitom sleduje, zda byly splněny podmínky, které uplatňoval při svém vyjádření k předložené projektové dokumentaci. Je-li řípojka kolaudována, je provozovatel povinen uzavřít s vlastníkem připojené nemovitosti smlouvu o odvádění a čištění odpadních vod. Případné umístění kontrolní měrné šachty na domovní části kanalizační přípojky určí provozovatel.
 • Připojení kanalizační přípojky na stoku veřejné kanalizace může provést pouze provozovatel nebo s jeho souhlasem stavební organizace.
 • Do oddílné kanalizační splaškové přípojky nesmí být zaústěny vody srážkové, drenážní, vody z bazenů, mytí aut,…
 • Používání domovních drtičů odpadu je zakázané.

Jak postupovat při napojení, uzavření smluvních podmínek

 • Zájemce o novou kanalizační přípojku – dále jen žadatel – nebo jeho zástupce (např. projektant) se dostaví v úřední hodiny na naše pracoviště
 • Žadateli bude poskytnut zákres inženýrských sítí s umístěním kanalizačního sběrače v dané lokalitě
 • Žadatel či jeho zástupce (projektant) vypracuje projektovou dokumentaci na kanalizační přípojku dle minimálního rozsahu dokumentace (technická zpráva, situace 1:500 nebo větší, podélný profil, snímek mapy) a předloží ji k vyjádření na technické oddělení naší společnosti.
 • Žadatel si na příslušném stavebním úřadě vyřídí patřičné povolení (územní souhlas, stavební povolení, ohlášení stavby, …)
 • Následně bude uzavřena ,,Smlouva o odvádění odpadních vod

Technické a materiálové řešení kanalizační přípojky

 • Každá nemovitost má mít jednu přípojku. Víc kanalizačních přípojek je možné zřídit v odůvodněných případech (velký objekt, spád u gravitační kanalizace)
 • Napojení kanalizační přípojky na jinou kanalizační přípojku je možné pouze s naším souhlasem
 • Minimální jmenovitá světlost kanalizační přípojky je DN 150.
 • Kanalizační přípojky budou provedeny z materiálů odsouhlasených provozovatelem
 • Kanalizační přípojka má být co nejkratší a v přímém směru (od napojení na veřejnou kanalizaci po čisticí revizní šachtu)
 • Nejmenší dovolený sklon kanalizační přípojky jmenovité světlosti DN 200 je 10 a jmenovité světlosti DN 150 je 20 . Největší dovolený sklon kanalizační přípojky je 400 .
 • Pokud není ve stoce nebo šachtě vložka nebo odbočka, je nutné pro připojovací kus připojky vyfrézovat a osadit stokovou vložku dle EN 1610. Na potrubí nebo konstrukci stoky nesmí vzniknout trhliny nebo jiná poškození a nesmí dojít ke zmenšení průměru stokydo které je zaústěna. Připojení musí být pod úhlem 15°až 60°a po směru toku vody v hlavní stoce.
 • Výškově se u neprůlezných stok přípojky zaúsťují do horní poloviny profilu stoky. Výjimečně, a to pouze se souhlasem provozovatele veřejné kanalizace, lze přípojku do DN 200 zaústit do vstupní a revizní šachty
 • Čisticí revizní šachta osazená na kanalizační přípojce musí mít min. vnitřní průměr 400 mm (plastové provedení) případně betonové skruže DN 800 nebo DN 1000. Revizní kanalizační šachta musí být chráněna proti vniknutí podzemní a povrchové vody, odvětratelná a přístupná (na hranici pozemku).
 • U provozoven, u nichž je předpoklad vypouštění znečištěných odpadních vod z výroby, je nutno osadit čisticí revizní šachtu o nitřním průměru min. DN 800  tak, aby zde bylo možno podle potřeby instalovat odběrové zařízení kontrolních vzorků.
 • Čisticí šachta se zpravidlaosazuje v místě, kde kanalizační přípojka přechází z veřejného prostranství na pozemek majitele nemovitosti – vlastníka kanalizační přípojky.
 • Ochranné pásmo kanalizační stoky je stanoveno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. Zemní práce, stavby, popř. terénní úpravy lze provádět jen s písemným souhlasem provozovatele (§23, zákon 274/2001Sb.)

Cookies

Nastavení soukromí k personalizaci obsahu, a abychom Vám mohli poskytnout lepší uživatelské prostředí, používáme soubory cookies. Cookies, které zajišťují fungování našich stránek, jsou vždy zapnuté. Rovněž využíváme analytické a marketingové cookies, které nám pomohou pochopit, jaký obsah je pro vás zajímavý, a abychom Vám mohli vytvořit lepší uživatelské prostředí. Je na Vás, zda budete tyto cookies akceptovat. Můžete zvolit zakliknutí tlačítka "Přijímám všechny cookies" níže, nebo zvolit tlačítka nastavení a uložení Vaší volby.
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Informace o souborech cookie a jejich využívání

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, Vás tímto informujeme, že naše stránky využívají pro svoji činnost tzv. cookies. Sobory cookie jsou drobné textové soubory, které naše servery posílají Vašemu počítači a umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu Vašim potřebám a preferencím. Cookies přitom používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies jsou obecně užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomohou Vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a Vaše preferované nastavení jednotlivých stránek.

Druhy cookies

Na našem webu používáme různé druhy cookies:
 • Nezbytné cookies - umožňují uživateli navigaci a používání webu
 • Analytické cookies – umožňují nám sledovat souhrnné informace o návštěvnosti stránek a využívání různých funkcí. To nám pomáhá naše weby zlepšovat tak, aby Vám lépe sloužily.  Analytické cookies jsou nastavovány třetími stranami (Google Analytics).
 • Funkční cookies - pamatují si Vaši volbu za účelem zlepšení vašeho pohodlí při používání webových stránek, jako například naposledy používaná jazyková verze

K čemu cookies používáme?

Ke statistickému zaznamenání, měření návštěvnosti a zabezpečení sítě Při každé návštěvě našich stránek si analytický software ukládá anonymní cookies. Ty pomáhají zjišťovat, kolik uživatelů chodí na naše stránky opakovaně. Lépe tak chápeme, jak se uživatelé na našich stránkách chovají, čemu dávají přednost a co je zajímá. Pro tyto účely využíváme také nástroj Google Analytics. Podrobnosti o tomto nástroji naleznete zde: https://www.google.com/analytics/ V žádném případě nevyužíváme cookies k jiným než technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a spravujeme cookies tak, že jejich prostřednictvím není možné identifikovat konkrétní osoby.

Nastavení správy cookies a vypnutí ukládání cookies v prohlížečích

Běžné internetové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Edge apod.) podporují správu cookies a umožňují ve svém nastavení vypnutí práce s cookies.  V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro některé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu k Vašemu prohlížeči.
Save settings
Cookies settings