+420 491 452 360
podatelna@ceskoskalickevodarny.cz

All posts by jmlady

14Kvě/18

GDPR

Vážení odběratelé,

25. května 2018 nabylo účinnosti nové Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – GDPR (General Data Protection Regulation) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Přinášíme Vám pár důležitých informací, které Vám snad pomohou tuto problematiku pochopit a zorientovat se v ní.

Kdo jsme

Českoskalické vodárny s.r.o. jsou zpracovatelem a správcem vašich osobních údajů.

Vy jako odběratelé jste subjekt údajů.

Osobní údaje a jejich zpracování

Dle GDPR se za osobní údaj považuje jakýkoliv údaj, který umožňuje identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Zpracování osobních údajů je jakýkoli úkon nebo soubor úkonů, které správce nebo zpracovatel s osobními údaji systematicky provádí. Zpracováním se rozumí zejména shromažďování, zaznamenávání, ukládání, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, používání, třídění apod.

 Všechny osobní údaje našich odběratelů, které zpracovává a uchovává firma Českoskalické vodárny, s.r.o. jsou získány od subjektu údajů na základě zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, tj. na základě oprávněného zájmu správce a pro uzavření a plnění smlouvy. Jsou vedeny v tomto rozsahu:

a)   Jméno a příjmení odběratele a vlastníka vodovodní, popřípadě kanalizační přípojky

b)   Datum narození

c)    Adresa trvalého pobytu

d)   Doručovací adresa

e)   Adresa odběrného místa

f)     Druh a výměra ploch pro výpočet množství odváděných srážkových vod do veřejné kanalizace

g)   Způsob využití nemovitosti a počet připojených osob

h)   Způsob plateb a způsob fakturace

i)     Vlastnoruční podpis

j)     Číslo vodoměru a údaj o odběru

Nad rámec zákonných údajů je v některých případech evidována:

k)    E-mailová adresa

l)     Telefonní kontakt

m)  Kontaktní osoba zvolená odběratelem

Jedná se o oprávněný zájem dodavatele pro zajištění bezpečnosti a ochrany důležitých zájmů odběratele. Údaje jsou využívány buď na základě žádosti odběratele (přeje si zasílat vyúčtování vodného a stočného e-mailem) nebo v případě ochrany odběratele pro rychlé řešení krizových situací (havárie, nadměrné průtoky pod.).

Zabezpečení

Na základě účinnosti Nařízení GDPR jsme přijali odpovídající technická a organizační opatření k ochraně vašich údajů. Jednotlivé písemné spisy odběratelů jsou uloženy po dobu platného smluvního vztahu v uzamčených skříních a poté jsou přesunuty do spisovny firmy, kam má přístup pouze pověřená osoba. Po uplynutí skartační lhůty, která činí 3 roky od ukončení smluvního vztahu, jsou skartovány na základě skartačního řízení, které je vedeno s oblastním archivem Náchod. Elektronické údaje odběratelů jsou zpracovávány v účetním programu dodávaném firmou DataInfo s.r.o. z Červeného Kostelce a jsou uchovávány pouze v době platnosti smluvního vztahu.

Každý odběratel má právo uváděné údaje v rozsahu oprávněného zájmu kdykoliv opravit, blokovat či nesprávné údaje určit k likvidaci jejich výmazem. S osobními údaji, zpracovávanými v rámci plnění smlouvy, lze takto manipulovat až po uplynutí povinné zákonné lhůty určené k jejich uchování.

Proti zpracování údajů nebo s jakýmkoli jiným podnětem se odběratel může kdykoliv písemně obrátit se svou stížností nebo námitkou na našeho pověřence, případně přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese: Pplk. Sochora 27, 170 00  Praha 7.

Odběratel má právo bezplatně požádat o nahlédnutí na zpracovávané údaje k jeho osobě, popřípadě o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů. První kopie je poskytnuta bezplatně, další kopie budou zpoplatněny dle aktuálně platného ceníku Českoskalických vodáren, s.r.o..  Je-li žádost o přístup k údajům zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se stále opakuje, mohou Českoskalické vodárny, s.r.o. odmítnout žádosti vyhovět.

Jakékoli osobní údaje našich odběratelů nejsou nikde a nikomu poskytovány nebo zpřístupňovány.

Zákonnou výjimkou jsou pouze údaje předávané peněžnímu ústavu na základě smluvního vztahu a způsobu úhrady měsíčních záloh vybíraných za vodné a stočné v případě, kdy si odběratel vybral platbu přes SIPO nebo inkaso. Údaje jsou poskytovány v rozsahu:

a)   Číslo účtu jedná-li se o inkaso

b)   Spojovací číslo jedná-li se o SIPO

c)    Výše peněžní zálohy v Kč

Důležité upozornění

Upozorňujeme všechny odběratele a občany, že vnější veřejný prostor firmy a před firmou je monitorován kamerovým systémem se záznamem, který se ve firmě ukládá po dobu 7 dnů. Jedná se o bezpečnostní opatření, neboť v sídle společnosti se nachází i úpravna vody. Tímto způsobem se snažíme zamezit pohyb cizích osob, aby nedošlo k ohrožení kvality pitné vody pro naše odběratele.

Kontakt na jednatele společnosti:

Bc. Antonín Bednář               e-mail: jednatel@csvak.cz             telefon: +420 491 452 360

08Zář/17

Ucpaných odpadů přibývá…

Zaměstnanci Českoskalických vodáren objevují při pravidelném čištění kanalizace odpady, které by se rozhodně neměly do stokové sítě dostávat. Nepříjemným trendem poslední doby jsou vlhčené ubrousky, které lidé stále častěji splachují. Ty se na rozdíl od toaletního papíru nerozloží a způsobují problémy zejména na čerpacích stanicích, kde dochází k ucpávání čerpadel. Lidé si navíc takovým chováním mohou ucpat domovní kanalizační přípojku nebo lokálně zanést veřejnou kanalizaci. Žádáme tímto občany, aby nesplachovali předměty, které patří do komunálního odpadu.

Co do kanalizace v žádném případě nepatří:

– hygienické potřeby (vlhčené ubrousky, dětské pleny, dámské vložky, vatové tyčinky, látky,…)

– pevné předměty (PET lahve,…)

– biologický odpad (zbytky jídel, tuky, fritovací oleje,…)

– chemikálie a léky

IMG_20170310_102139IMG_20170310_102404

08Zář/17

Napouštění bazénů

V případě, že domovní bazén chce zákazník naplnit prostřednictvím vodovodní přípojky, doporučuje se  bazén napouštět opravdu pomalu a mimo špičku. Napouštěním bazénu z vodovodní sítě může dojít k uvolnění sedimentů, a to z důvodu vysoké rychlosti proudění vody v potrubí. Ve vodovodní síti pak může dojít k nárazovým změnám hydraulických poměrů, a tím i k zakalení vody či poklesu tlaku v síti. Pokles tlaku ve vodovodním řadu se může projevit i u jiných odběratelů.